Společně na sociálních sítích – Instagram

Společně na sociálních sítích - Instagram

Pro žáky: 
Druhý stupeň ZŠ

Abstrakt
Aktivita ukazuje kreativní využití sociální sítě Instagram jako prostředku pro tvůrčí činnost žáků, která vede k utužení kolektivu a také prezentaci třídy navenek.Vede žáky ke sdílení zážitků a momentů z výuky a propojuje učitele a žáky v komunikaci na této platformě.

Pomůcky
V samotné třídě není potřeba, počítá se s využitím dotykových zařízení ve vlastnictví žáků a rodin žáků. Pro úvodní aktivitu je vhodné, aby zde měl vyučující své osobní zařízení.

Časový rozsah
2x45 min a následně mimo výuku
Popis uč. jednotky

1. Úvodní fáze

V úvodu třídnické hodiny by došlo k představení sociální sítě Instagram, jejích funkcí, výhod, nevýhod a rizik. Žáci by měli možnost sdílet své zkušenosti s Instagramem a nápady na jeho kreativní využití, to vše formou brainstormingu. Bylo by vhodné provést určitou osvětu ohledně bezpečného užívání této aplikace. Co se nastavení ochrany soukromí týče, Instagram je na tom o něco hůře než Facebook a je v tomto směru poměrně značně limitován, je tedy třeba tuto skutečnost brát v potaz.

Pravidla bezpečného užívání instagramu:
- je třeba brát v potaz, že Instagram může využívat příspěvky uživatelů ke komerčním účelům
- užitečné odkazy:
https://help.instagram.com/369001149843369
https://help.instagram.com/116024195217477/?helpref=hc_fnav
http://www.lupa.cz/clanky/instagram-ustoupil-a-pozmenil-pravidla-uzivani-vas-obsah-nadale-muze-prodavat/?utm_expid=.1rnVC9uKTLGPIiC_juvx9A.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.cz%2F
https://365tipu.wordpress.com/instagram-pro-zacatecniky-mame-tu-navod-pro-instagram-pokud-ho-postradate/

Dále by se otevřela diskuze ohledně konkrétního Instagramového třídního profilu, u kterého by si žáci sami určili pravidla. V ideálním případě by se došlo ke společnému závěru a pravidla užívání by byla stanovena. Důležité je jasně vymezit účel takového profilu, shodnout se na tom, k čemu bude sloužit.

Problémem Instagramu je skutečnost, že na jednom profilu nemůže být současně přihlášen víc než jeden člověk. To samo o sobě přímo vyzývá ke “kolování správcovství” mezi žáky. Na tomto základě by se žáci střídali v administraci profilu a ve spravování jeho obsahu.

Účet by bylo vhodné nastavit jako soukromý, popřípadě přepnout v nastavení na režim “business profil”, který umožňuje lepší kontrolu a přehled nad statistikami (počet shlédnutí, stažení apod.).

 

2. Obsah profilu
Instagram se jeví jako vhodná platforma pro kreativní činnosti. Ideálně využitelný je například při výtvarné výchově, a to hned v několika podobách. Jednou z možností je vytváření koláží žáky samotnými – bylo by zadáno konkrétní téma a žáci by společně vytvářeli celek složený z jednotlivých částí (viz. obrázek). Popřípadě by jeden ze žáků začal a ostatní se k němu postupně přidávali (předávali by si pomyslnou štafetu při tvorbě společného díla). Instagramový profil je totiž tvořen množstvím čtvercových fotografií, které se dají systematicky skládat v celky.

Takto by mohli žáci prezentovat svoje díla a podělit se o ně s širší veřejností, což by mohlo být dobrou motivací. Pokud je výsledek školní práce vystaven na internetu a kdokoliv má možnost si ho prohlédnout, nabývá takové dílo na důležitosti - zejména v očích dnešních žáků.

Instagram má veký potenciál ve sdílení mimoškolních i školních akcí, aktivit, nápadů a činností. Pokud by měli žáci zájem, bylo by možné vytvořit společný Instagramový profil, kde by se sdílely důležité či inspirativní okamžiky z chodu školy/třídy, různých akcí apod. Toto by mohlo sloužit jednak jako skvělý archiv vzpomínek, ale také jako prostředek ke sdílení zážitků, nápadů a jakýsi náhled do dění na škole či v konkrétní třídě.

          

 

3. Samotné založení instagramového profilu (během třídnické hodiny)

Po jasném stanovení pravidel by v rámci třídnického hodiny došlo k samotnému založení instagramového profilu. Žáci by si sami vybrali vhodný název, profilovou fotku a popisek na profilu. Heslo k profilu by bylo určeno pouze pro momentálního správce, aby nedocházelo k problémům při častém přihlašování z různých zařízení a IP adres (Instagram má tendence takové uživatele blokovat). Při předání správcovství by se předávalo i heslo, které by se pravidelně měnilo. Naskýtá se možnost, že by vyučující vždy měl přístup k profilu (znal by heslo), tudíž v jednu chvíli by měli k profilu přístup dvě osoby - správce z řady žáků a vyučující.

Co se týče přístupu rodičů k instagramovému profilu,  je možný v případě, kdy tento je otevřený pro veřejnost. Pak mohou i rodiče vidět výtvory svých dětí, dozvědět se něco o dění na škole, zajímavých aktivitách apod. Rodič by však zůstával výhradně v roli pozorovatele, do chodu profilu by nikterak nezasahoval.

 

4. Modelová situace

Bylo by vhodné rovnou vyzkoušet fungování instagramového profilu - například zadáním kreativního tématu, dle kterého by měli žáci vyfotit určitý snímek. Otestovala by se tak efektivita nahrávání fotek, spolupráce při tvoření koláží (zachování podobného stylu/nádechu, zvolení vhodných filtrů, které Instagram nabízí apod). To by nejspíše vyžadovalo trochu praxe a metodu “pokus - omyl”, jelikož zpočátku pro mnoho lidí není jednoduché se s touto aplikací naučit zacházet. Praxe ale ukazuje, že dnešní žáci základních a středních škol s touto sociální sítí již mají bohatou zkušenost.

Na správce takového profilu by připadala poněkud větší zodpovědnost. Žáci by mu posílali své výtvory, ale on by byl finální článek a měl by v rukou veškeré sdílení a úpravy. Zásadní roli hraje komunikace mezi žáky. Je vhodné tento post střídat po cca 1-2 týdnech.

 

5. Zpětná vazba

Po určitém časovém úseku by bylo vhodné vyslechnout jednotlivé názory a dojmy žáků. Zda se jim tento způsob kreativní tvorby zamlouvá, co by se dalo vylepšit, čeho se vyvarovat apod. Přínosná by byla především vzájemná diskuze mezi žáky, jelikož by se jednalo o aktivity založené do velké míry na spolupráci (zejména při skládání koláží). Finální výsledek je souhrnem snahy všech, tudíž komunikace mezi žáky je nezbytná.

V uvážení lze brát i možnost otevření profilu (nastavení profilu jako veřejný) a sdílení výtvorů s širší veřejnosti (například s ostatními třídami/školami) a rodiči. Mohlo by tak docházet nejen k tmelení vztahů v rámci jedné třídy / školy, ale také k utužování vazeb v rámci meziškolní spolupráce a inspirace.

 

V závěrečném hodnocení by měly zaznít dojmy o celkovém fungování instagramového profilu, vyhodnocení jednotlivých správců, aktivita a schopnost spolupráce žáků. Žáci by byli po určitém čase (ideálně jedno pololetí) dotázáni, zda jim tato platforma vyhovuje, jestli je to nějak obohatilo a zda v tom chtějí pokračovat. V případě Instagramu se jedná o velmi kreativní a ,,volný” způsob uměleckého vyjádření, proto se pravděpodobně ne všichni shodnou na stejné myšlence a představě. Vhodná by tedy byla i diskuze na téma případných střetů či sdílení nevhodných příspěvků.

Instagram jako médium je dnes žáky používán častokrát více než Facebook, a proto se jedná o ideální prostředí, ve kterém se s žáky spojit. . Sdílení samotných fotek z hodin pod jednotným hashtagem funguje už samo o sobě jako tmelící prvek v třídním kolektivu. Tato aktivita rozvíjí nápady, které jsem se svými žáky zkoušel, ale ne v takové šíři - jedná se proto o něco nového a teprve zkušenost ukáže, nakolik to může fungovat.