Společně na sociálních sítích – Youtube

Společně na sociálních sítích - Youtube

Pro žáky:
Druhý stupeň ZŠ

Abstrakt
V této aktivitě chceme ukázat žákům, jak lze fungovat na YouTube produktivně směrem ke vzdělávání a řešení konkrétních úkolů v rámci žákovského kolektivu. Aktivita zároveň přináší možnosti prezentace žákovských referátů a konkrétních témat a dává možnost dalšímu rozšíření výuky.
Aktivita probíhající v samotných vyučujících hodinách (ideálně dvou) je pouze otvírací a slouží k nastavení pravidel fungování a vysvětlení záměru. Samotné jádro aktivity pak probíhá online mimo výuku.

Pomůcky
V samotné třídě není potřeba, počítá se s využitím počítačů a dotykových zařízení ve vlastnictví žáků a rodin žáků. Pro úvodní aktivitu je vhodné, aby zde měl vyučující své osobní zařízení.

Časový rozsah
2x45 min a následně mimo výuku

Popis uč. jednotky
1. Úvodní fáze
V úvodu třídnické hodiny by došlo k seznámení žáků s platformou Youtube, se všemi jejími funkcemi a možnostmi. Žáci by byli dotázáni, zda Youtube sami využívají a pokud ano, co na něm vyhledávají, popřípadě zda-li se sami aktivně podílí na tvorbě Youtube videí. Dobrý by byl i prostor pro diskuzi týkající se natáčení a postprodukce videa, jelikož je to zvlášť v dnešní době velmi vděčné téma a pro mnoho mladých lidí také přitažlivá oblast. Teoreticky by mohlo proběhnout i krátké seznámení s českou Youtube scénou a následně upozornění na ochranu soukromí a autorská práva.
Též by bylo vhodné se žáků dotázat, jak si představují ,,ideální video” - zda preferují delší a výmluvnější videa, nebo naopak krátké, stručné snímky apod.
Jako další krok by byli žáci dotázáni na konkrétní představy o společném třídním Youtube kanálu, jak by si představovali jeho formu a obsah, na co by se rádi zaměřili, čeho by se naopak rádi vyvarovali. Bylo by nutné stanovit základní pravidla užívání takového kanálu pomocí diskuze.

2. Obsah Youtube kanálu
Co se obsahu samotného třídního Youtube kanálu týče, byl by nejspíše velmi různorodý. Bylo by vhodné, aby se současně vytvořily dva Youtube kanály - jeden pro vyučující a druhý pro žáky.. Vyučující jednotlivých předmětů by mohli sdílet krátká či delší naučná videa na konkrétní téma, mohli by sami videa natáčet (například učitel biologie zachytí pohyb či chování probírané skupiny živočichů) a následně používat jako pomůcku a zábavné zpestření výuky.
Youtube též nabízí možnost živého vysílání, což by bylo výhodou v případě absence. Vyučující by tak mohl během hodiny živé vysílání zapnout, tudíž by nic neuniklo ani žákům, kteří se z nějakého důvodu nemohli hodiny zúčastnit. Živé vysílání je vždy veřejné, tudíž se nabízí i možnost přímého spojení s konkrétním žákem. Vhodná by byla i spolupráce s Facebookovou skupinou a v případě nejasností ohledně úkolu či obsahu výuky by se dal Live stream na Youtube (popřípadě na Facebooku - také tu funkci nabízí) využít k dovysvětlení nejasností, čímž by se následně ušetřil čas při samotné výuce.
Co se týče žáků jako tvůrců, nabízí se možnost natáčení videí (vlogů) věnovaných buď probíranému tématu v konkrétním předmětu, anebo libovolným aktivitám či informacím, které žáci shledají zajímavými. To rozšiřuje potenciál žákovských referátů, které mohou proběhnout ve virtuálním prostoru a “ušetřit” tak čas vyučujícímu.
Tvorba videí poskytuje obrovské množství prostoru pro vlastní kreativitu a představivost. Proto by bylo vhodné videa na společném Youtube kanále systematicky rozčlenit a zařadit do jednotlivých playlistů (například ,,Biologie”, ,,Chemie”, ,,Volný čas”, ,,Zajímavost” apod.) kvůli lepší orientaci v rámci kanálu.

3. Samotné založení Youtube kanálu (během třídnické hodiny)
V rámci výukové hodiny by se přešlo k samotnému založení Youtube kanálu. Žáci by se domluvili na názvu a vzhledu kanálu, včetně jeho grafického nastavení, čehož by se mohl ujmout někdo z žáků, kteří se do grafické tvorby angažují.

Nastavení soukromí profilu je na uvážení vyučujícího a žáků - je možnost profil i videa uchovat jako soukromé, tudíž by k němu měli přístup jen členové skupiny - nebo naopak profil nastavit jako veřejný a videa sdílet s kýmkoliv, kdo na ně narazí. Popřípadě se toto dá řešit u jednotlivých videí, jelikož jdou nastavit jako soukromá či veřejná samostatně.

Nabízí se také možnost založení dvou kanálů - jeden určený čistě pro výuku, druhý více kreativní a poskytující větší prostor žákům.

4. Modelová situace
Opět by bylo nápomocné vytvořit konkrétní ukázkové video, na kterém by se předvedly veškeré postupy při tvorbě videa i jeho nahrávání. Skvělé by bylo mít přístup k dobrým video editorům a dalším vhodným programům. Pokud by se ve třídě našel někdo, kdo by uměl s těmito programy zacházet, mohl by informace předat svým spolužákům. Případně by bylo dobré získat někoho zkušeného, aby žákům i vyučujícím představit základy editování, uploadování a manipulace s videem.

V případě Youtube je opravdu třeba dávat velký pozor na autorská práva - zejména při použití hudebních stop. Je tedy nutné provést určitou osvětu v tomto směru a vyvarovat se případným problémům s autorskými právy a mazání videí.

 5. Zpětná vazba
Po určitém časovém úseku by se třída opět sešla a společně by vyhodnotili úspěšnost Youtube kanálu. Sdělili, co se jim líbilo a co naopak ne, zda tento způsob kreativního vyjádření a zpestření výuky shledávají obohacujícím či nikoliv. V úvahu připadají i různé druhy soutěží (například o nejlepší vlog/nejzábavnější video apod.) Žáci s vyučujícím by se vzájemně mohli obohatit o zkušenosti s úpravou videí.

Naskýtá se také možnost sdílení nejpovedenějších videí se širší veřejností, čímž by mohli žáci inspirovat žáky z jiných škol a rodiče by se také určitě rádi podívali, co jejich děti tvoří.

Co se týče online přednášek a live streamů, žáci by mohli uvést své připomínky - například navrhnout vyučujícímu, co by se dalo na jeho živém vysílání vylepšit.

Závěrem by proběhlo finální hodnocení, vedla by se otevřená diskuze o dojmech a zkušenostech. Žákům by byla položena otázka, zda jim tyto způsoby využití Youtube vyhovují a zda v tom chtějí pokračovat.

 

Mohlo by také proběhnout hodnocení jednotlivých videí, jejich obsahu a formátu. Zhodnocení aktivity jednotlivých členů, hodnocení vyučujícího.
YouTube je médium, které řada žáků k sebevzdělávání používá už teď, naprosto nezávisle na škole. Vnímám jako velkou příležitost, pokud do této oblasti mohu vkročit s nimi.  Sice to na mě jako učitele klade další nároky, zejména co se času na přípravu týče, ale najednou vidím, že i pro ne vždy zapojujícího se  žáka je úkol atraktivní, právě díky tomu, že ho může realizovat napřklad skrze natáčení videa na YouTube.